کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

پلن1
رم اختصاصی :1 گیگابایت
هارد اختصاصی : 50 گیگابایت
پردازنده : 1 هسته Intel XeonE3-1245V2
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : انتخاب شما
دیتاسنتر :المان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
ریال150,000 ماهانه
پلن2
رم اختصاصی :2 گیگابایت
هارد اختصاصی : 100 گیگابایت
پردازنده : 2 هسته Intel XeonE3-1245V2
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : انتخاب شما
دیتاسنتر :المان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
ریال250,000 ماهانه
پلن 3
رم اختصاصی :3 گیگابایت
هارد اختصاصی : 150 گیگابایت
پردازنده : 3 هسته Intel XeonE3-1245V2
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : انتخاب شما
دیتاسنتر :المان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
ریال350,000 ماهانه
پلن 4
رم اختصاصی :4 گیگابایت
هارد اختصاصی : 200 گیگابایت
پردازنده : 3 هسته Intel XeonE3-1245V2
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : انتخاب شما
دیتاسنتر :المان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
ریال450,000 ماهانه
پلن 5
رم اختصاصی :5 گیگابایت
هارد اختصاصی : 250 گیگابایت
پردازنده : 3 هسته Intel XeonE3-1245V2
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : انتخاب شما
دیتاسنتر :المان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
ریال550,000 ماهانه
پلن 6
رم اختصاصی :6 گیگابایت
هارد اختصاصی : 300 گیگابایت
پردازنده : 3 هسته Intel XeonE3-1245V2
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : انتخاب شما
دیتاسنتر :المان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
ریال650,000 ماهانه
پلن 7
رم اختصاصی :7 گیگابایت
هارد اختصاصی : 300 گیگابایت
پردازنده : 3 هسته Intel XeonE3-1245V2
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : انتخاب شما
دیتاسنتر :المان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
ریال750,000 ماهانه
پلن 8
رم اختصاصی :8 گیگابایت
هارد اختصاصی : 350 گیگابایت
پردازنده : 3 هسته Intel XeonE3-1245V2
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : انتخاب شما
دیتاسنتر :المان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
ریال850,000 ماهانه