کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

پلن اول
فضا:200مگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه

ریال20,000 ماهانه
ریال200,000 سالانه
پلن دوم
فضا:500مگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه

ریال40,000 ماهانه
ریال270,000 سالانه
پلن سوم
فضا:1گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه

ریال50,000 ماهانه
ریال350,000 سالانه
پلن چهارم
فضا:2گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه

ریال60,000 ماهانه
ریال500,000 سالانه
پلن پنجم
فضا:3گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه

ریال80,000 ماهانه
ریال800,000 سالانه
پلن ششم
فضا:4گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه
ریال90,000 ماهانه
ریال600,000 سالانه
پلن هفتم


فضا:5گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه


ریال100,000 ماهانه
ریال1,000,000 سالانه
پلن هشتم
فضا:6گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه
ریال150,000 ماهانه
ریال1,300,000 سالانه
پلن نهم
فضا:7گیگابایت
پهنای باند (ماهیانه):نامحدود
سیستم عامل:لینوکس
کنترل پنل:سی پنل
زبان برنامه نویسی:HTML , PHP
محل سرور:فرانسه
ریال200,000 ماهانه
ریال1,500,000 سالانه